2014-02-14 15:28Pressmeddelande

Skåningarna vill och kan påverka

Skåningarna anser att det är viktigt att ha inflytande på sin egen vård och vill även ha insyn och delta i samtal om hur resurserna i den skånska hälso- och sjukvården används. Under hösten 2013 genomfördes den första omgången av Skånepanelen i samarbete med CMA Research, en återkommande medborgarenkät på webben. Syftet är att få större insikt om medborgarnas kunskaper, förväntningar på och attityder till de verksamheter som Region Skåne ansvarar för. 

Sjukvårdens behov av resurser engagerar medborgarna

Resultaten visar att många är tveksamma till att hälso- och sjukvårdens resurser är tillräckliga för att tillgodose behoven och menar att resurserna behöver ökas. Även om många skåningar kan tänka sig skattehöjningar, är det fler som vill pröva andra lösningar än att skatten höjs. Inte heller avgiftshöjningar för patienterna anses vara en bra lösning.

Medborgarnas har högt ställda krav och förväntningar på vården men har samtidigt en medvetenhet om riskerna med överförskrivning av läkemedel samt att sjukvården inte kan tillfredsställa alla vårdbehov.

- Min erfarenhet från tidigare samtal med skåningarna om vårdens utmaningar, är att det finns en ökad medvetenhet om vilka svåra avvägningar, som vi står inför, säger Bo Thunell (MP), ordförande i Region Skånes beredning för medborgardialog i nordöstra Skåne.

- Medborgarna visar ökat ansvarstagande, efter att ha tagit del av fakta och diskuterat dessa med andra intresserade och oss politiker.

Viktigt med insyn i beslutsprocessen

Medborgarna anser att det är viktigt att de får insyn i beslutsprocessen om resurserna i vården och att de får vara med, när förslag på lösningar diskuteras. Det är även väsentligt att medborgarna har tillgång till lättförståelig information om alternativen som diskuteras vid prioriteringar. 

- Vi vet, att skåningarna både vill och kan delta i samtal om hur vi använder våra gemensamma resurser på ett klokt sätt, slår Bo Thunell fast. Medborgarnas ökade insikt i hur komplexa frågorna kan vara, ökar också acceptansen för att det i slutändan är politikerna som beslutar. 

Inflytande med möjlighet att påverka

Angående inflytande i praktiken, anser medborgarna att det är viktigast att ansvariga politiker deltar i samtal. Hög prioritet har också att sakkunniga deltar, samt att möten arrangeras så att samtal och diskussioner uppmuntras. 

- Det är glädjande att skåningarna vill påverka och sätter ett stort värde på att möta oss politiker i samtal om vården säger Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande i Region Skånes beredning för medborgardialog i nordöstra Skåne.

 - Samtidigt är det en stor utmaning för oss förtroendevalda, att se till att medborgarnas perspektiv blir tydliga i våra beslutsunderlag. 

Ökad patientmakt

Vad gäller inflytandet på sin egen vård, anser skåningarna att ökat inflytandet och självbestämmande är viktiga. Särskilt viktigt är det att bli hörd och tagen på allvar samt att enkelt komma i kontakt med vården. 

- Resultaten är en bekräftelse på mångåriga ambitioner från förtroendevalda på alla nivåer, att öka anhörigas och patienters möjligheter till inflytande och självbestämmande över vård och behandling, säger Bo Thunell. 


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes