2011-12-01 08:00Pressmeddelande

Medarbetarsamtal vanligast inom offentlig sektor

CMA Research har under 2011 genomfört en medarbetarundersökning bland 1 000 svenskar. Resultatet visar bland annat att inom offentlig sektor har hela 81 procent haft medarbetarsamtal under det senaste året, jämfört med endast 69 procent i privat sektor. Resultatet visar dessutom att det är vanligare att kvinnor har haft medarbetarsamtal än män och att det är vanligare bland tjänstemän än bland kollektivanställda.

80 procent av de tillfrågade i undersökningen har haft ett medarbetar-/utvecklingssamtal under det senaste året, vilket är en minskning med 5 procent sedan den förra mätningen, som gjordes 2008. Undersökningen visar på tydliga skillnader när det gäller vilka medarbetare som har medarbetarsamtal.

Som synes i tabellen nedan är medarbetarsamtal minst förekommande bland män och kollektivanställda och inom privat sektor. Dessa tre faktorer förstärker varandra, bland män som tillika är kollektivanställda inom privat sektor är vi nere på en så pass låg nivå som 49 procent som har haft medarbetarsamtal det senaste året. Bland kvinnliga tjänstemän har hela 83 procent haft medarbetarsamtal det senaste året, oavsett om de jobbar privat eller offentligt.

Har du haft ett utvecklings-/medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna?

  • Privat sektor  69%
  • Offentlig sektor  81%
  • Kollektivanställda  67%
  • Tjänstemän  81%
  • Män  71%
  • Kvinnor  79%

Inom offentlig sektor är det som synes vanligare med utvecklingssamtal än i privat sektor. Det finns nästan inga skillnader avseende kön eller anställningsform i offentlig sektor; där är det till och med något vanligare att männen har haft medarbetarsamtal (84 mot 80 procent).

Undersökningen påvisar tydliga skillnader i medarbetartillfredsställelse mellan dem som har haft och inte haft medarbetarsamtal. Detta gäller framförallt helhetsattityder och faktorer som delaktighet, målstyrning, ledarskap och kompetensutveckling. Resultatet från undersökningen stryker under att medarbetarsamtal är en mycket viktig beståndsdel i en organisations arbete med att få medarbetarna att trivas och göra ett bra jobb.

Eftersom det är vanligare med medarbetarsamtal i offentlig än privat sektor borde medarbetarna också vara mer nöjda. Det finns dock andra skillnader mellan offentlig och privat sektor som gör detta mer svåranalyserat. Anställda inom offentlig sektor är signifikant mer nöjda med sin närmaste chef, tydlighet i roller och delaktighet. Å andra sidan upplever medarbetare inom privat sektor sig mindre stressade, har en något bättre stämning på avdelningen och har större förtroende för ledningen.  

I övrigt visar undersökningen generellt på svagt sjunkande betyg på arbetssituationen, svenska medarbetare kände sig mer något mer motiverade och delaktiga 2008 jämfört med 2011.

Fakta om undersökningen

Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur medarbetarna i Sverige upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Undersökningen består av 50 validerade frågeställningar. 1 000 yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 50 anställda tillfrågades under 2011 genom CMA Research webbpanel.

För mer information om undersökningen – kontakta: Johan Lilliecreutz, 0708-919300, johan.lilliecreutz@cmaresearch.se

Om CMA Research

CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med ca 35 anställda. Vi arbetar med företag och organisationer som vill utveckla medarbetare, kunder och marknad. Vi levererar strategiska och operativa beslutsunderlag utifrån en kvalificerad och effektiv undersökningsprocess.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes