2013-12-02 09:34Pressmeddelande

Helsingborgs Stad etablerar medborgarpanel

Demokratiberedningen i Helsingborgs stad har i uppdrag att se över, fördjupa och utveckla stadens demokratiska processer. En ambition är att knyta samman visionen för Helsingborg 2035 med medborgardialoger och e-tjänster. Som ett led i detta arbete skapas nu i samarbete med CMA Research en webbaserad medborgarpanel i Helsingborg.

– Den gemensamma staden är ett av fem prioriterade områden i Helsingborgs vision 2035. Medborgarpaneler är ett sätt att pröva nya vägar för att förbättra kontaktvägarna med helsingborgarna. Genom att testa verktyget medborgarpanel hoppas vi öka vår kunskap och bredda beslutsunderlagen, säger Lars Thunberg (KD), ordförande i demokratiberedningen.

Panelen innebär att ett statistiskt urval helsingborgare blir erbjudna att lämna synpunkter på eller besvara frågor från Helsingborgs stad. Via webbaserade enkäter sammanställs sedan svaren av professionella statistiker. För att få tillräckligt många svarande i panelen så kommer många att tillfrågas då rekryteringen inleds. Den första rekryteringsrundan blir per brev från Helsingborgs stad till mellan 15 000-20 000  helsingborgare.

– Jag hoppas att panelen blir ett viktigt bollplank för frågor som stadens företrädare och tjänstemän undrar över och vill ha medborgarnas syn på. En exakt representativitet är inte målet, däremot en bred och engagerad grupp av helsingborgare. Frågorna kommer antagligen att få en stor spännvidd med tiden, från övergripande idéer till synpunkter i mer renodlade sakfrågor. Vi hoppas förstås att många vill vara med, säger Lars Thunberg.

Helsingborgs stad har också tagit ett initiativ som betyder att kommunen sparar tid och pengar för att komma igång. Region Skåne låter staden använda det verktyg och den upphandling som Regionen har gjort för att driva sin egen Skåneövergripande panel. I detta avseende är Helsingborg en pilotkommun och samarbetar nu med Regionen för att utveckla panelerna.

Undersökningsföretaget CMA Research har fått stadens uppdrag att sätta ihop Helsingborgspanelen och bidra med den statistiska bearbetningen. Under våren 2014 kommer rutiner tas fram och frågor att ställas till helsingborgare via panelen, som ska utvärderas efterhand.

Mer information:

Lars Thunberg (KD), ordförande i demokratiberedningen, tel: 070-628 43 10

Birgitta Darrell, servicedirektör och sammanhållande tjänsteman för demokraberedningen 073-231 17 78


CMA Research är ett oberoende undersökningsföretag med akademisk bakgrund. Våra uppdragsgivare är företag och organisationer som vill utveckla sina medarbetare, kunder och sin marknad.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes