2008-03-12 14:37Pressmeddelande

Bra betyg för Lidköpings kommun i medarbetarundersökning

Pressmeddelande från Lidköpings kommun

Under perioden januari-februari 2008 har en enkätundersökning genomförts i kommunen för att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Enkäten har gått ut till 3762 medarbetare varav 3221 har svarat. Generellt visar undersökningen att kommunens anställda upplever att de har en god arbetsmiljö. De områden som får högst betyg är speciellt kompetens och utveckling, arbetsmiljö och jämställdhet samt helhetsattityder till sin arbetssituation och arbetsgivare. De områden som får lägst betyg är delaktighet och påverkan samt organisation och samverkan.

Bakgrund

Under perioden januari- februari 2008 har en enkätundersökning genomförts för att få en bild över hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Undersökningen har skett i samarbete med CMA. Enkäten har tillsänts 3762 medarbetare och 3221 har svarat vilket medför en svarsfrekvens på 86 % i kommunen. Svarsfrekvensen mellan de olika förvaltningarna har varierat mellan 77 % och 93 %.

Resultat

Generellt uppvisar undersökningen att medarbetarna upplever sig ha en god arbetsmiljö. Det sammanfattande resultatet av undersökningen presenteras i form av ett index - Nöjd Medarbetar Index (NMI) på en femgrad skala. NMI är ett aggregerat värde för nio olika faktorer; Kompetens och utveckling, Helhetsbild, Arbetsmiljö och jämställdhet, Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff, Arbetssituation, Hälsa, Ledarskap, Organisation och samverkan samt Delaktighet och påverkan. Lidköpings kommuns totala index är 3,87. Genomsnittet för kommuner 2006- 2008 är 3,75 och för offentlig sektor 3,69.

På förvaltningsnivå varierar resultatet på NMI mellan 3,66 - 4,03, Högst resultat har Individ och Familjeomsorgen samt lägst Samhällsbyggnad.

Medarbetarna i kommunen ger goda betyg till områdena kompetens och utveckling, arbetsmiljö och jämställdhet samt helhetsattityder till arbetssituationen och arbetsgivaren. Exempelvis på goda resultat är:

  • På påståendet att jag gärna skulle rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun instämmer 74 %, 21 % är neutrala och 5 % negativa.
  • På påståendet jag trivs med mina arbetsuppgifter instämmer 88 %, 11 % är neutrala och endast 1 % är negativ.
  • På påståendet jag är som helhet nöjd med min närmaste chef instämmer 74 %, 16 % är neutrala och 10 % är negativa.

Förbättringsområden enligt medarbetarna i enkäten är en förbättrad delaktighet och påverkan samt frågor kring organisation och samverkan.
Exempel på förbättringsområden är:

  • På påstående jag kan påverka min arbetssituation instämmer 52 %, 35 % är neutrala och 14 % är negativa.
  • På påståendet jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett bra sätt instämmer 35 %, 42 % är neutrala och 23 % är negativa.
  • På påståendet jag har en rimlig arbetsbelastning instämmer 52 %, 32 % är neutrala och 16 % är negativa till påståendet.


Hur går arbetet vidare

Förvaltningscheferna och därpå närmaste chefsnivå samt fackliga företrädare i KSAM har i veckan fått information om resultatet på övergripande nivå. Resultatet av undersökningen kommer den närmaste tiden att brytas ner på respektive förvaltning och enhet och diskuteras där.

Resultatet kommer fortsättningsvis att utgöra ett underlag för respektive arbetsplats, förvaltning och kommunövergripande att ta fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön ytterligare. Genom undersökningen kan man också få en uppfattning om vilka områden som medarbetarna tycker är viktigast att prioritera.

Sedan januari 2008 pågår en satsning i Lidköpings kommun med att förbättra arbetsmiljön genom att utbilda kommunens alla chefer och fackliga ombud i arbetsmiljöarbete.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes