2010-05-06 09:31Pressmeddelande

Bankerna fortsatt försiktiga

Bankernas lånevillkor till företag verkar inte lätta. En klar majoritet av bankkontoren uppger att lånevillkoren är fortsatt oförändrade eller till och med har skärpts under första kvartalet 2010. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner. Bankkontorens företagsutlåning gäller till största delen till små och medelstora företag.

– Hos våra kunder ser vi en ökning i efterfrågan på krediter för att bygga upp lager och möta en ökad orderingång. Vi får också fler förfrågningar om investeringskrediter där företag behöver utöka produktionskapaciteten och krediter i samband med företagsförvärv. Antalet kreditförfrågningar i samband med likviditetskris har minskat och vi ser nu en mer positiv inställning hos företagen. Där har Almis riskvilliga finansiering en fortstatt viktig roll att fylla, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör Almi Företagspartner.

Bankernas villkor har inte lättat

Bankernas är fortsatt restriktiva. Fortfarande uppger fler bankkontor att det blivit svårare både för befintliga kunder och nya kunder att få lån. Bankernas lånevillkor till företag verkar heller inte lätta. Efter åtstramningen som skedde i finanskrisens spår uppger fortfarande en klar majoritet, 84 procent, att lånevillkoren ligger oförändrade. 13 procent uppger till och med att de skärpts.

Räntemarginalen mot företag stabiliseras

Under 2009 ökade bankernas räntemarginal till företag. Men räntemarginalen verkar inte ha börjat minska ännu. För första kvartalet 2010 var det lika många bankkontor som svarade att räntemarginalen mot företag ökade som att den minskade.

Utlåningen till företag oförändrad

För första kvartalet 2010 uppger mer än hälften av bankkontoren att utlåningen ligger kvar på en oförändrad nivå. 68 procent av företagens uppger att lånebehovet avser rörelsekapital. Lika stor andel svarar att lånen används för investeringar i maskiner och inventarier. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Positivt om konjunkturutvecklingen

Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Nio av tio tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Bankerna är också positiva till utlåningen under 2010.  Åtta av tio bankkontor tror att utlåningen kommer att öka.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 23 -30 mars 2010.

Läs Almis Låneindikator kvartal 1, 2010:

http://www.almi.se/Global/Moderbolag/Dokument/ALMIL%c3%a5neindikatorQ1-2010.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes