2008-03-30 10:11Pressmeddelande

Arbetsgivaren Skellefteå kommun bättre än riksgenomsnittet

Skellefteå kommuns medarbetare ger sin arbetsgivare högt betyg. Det senaste Nöjd Medarbetarindex är 3,83, att jämföra med riksgenomsnittet för offentliga arbetsgivare som är 3,75.
- Mycket glädjande, tycker ställföreträdande personalchef Kristin Lindgren.

Via ett så kallat Nöjd Medarbetar-index (NMI) kan en arbetsgivare kartlägga sina förtjänster och brister.
Alla Skellefteå kommuns medarbetare har getts möjlighet att fylla i en enkät som ligger till grund för en sådan NMI-mätning. 6394 svar har räknats in, vilket ger en svarsfrekvens på 79 procent.
Detta är en ökning jämfört med förra enkäten 2005, som visade upp en svarsfrekvens på 73 procent.

Förbättrat ledarskap
Det totala NMI-värdet har ökat med 15 punkter sedan medarbetarundersökningen 2005. Värdet har stigit från 3,68 till 3,83. Riksgenomsnittet hos privata arbetsgivare är 3,72 och offentliga 3,75.
Motivation och arbetsglädje hade höga resultat redan vid förra undersökningen, och nu ser det ännu bättre ut. 81 procent uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Helhetsbedömningen har förbättrats rejält - 60 procent kan tänka sig att rekommendera Skellefteå kommun som arbetsgivare. Det är 15 procent fler än 2005.
Arbetsplatsträffar, samarbete och ledarskap är andra positiva ämnesområden. Medarbetarsamtal och utvecklingsplaner fungerar bättre idag än 2005, enligt undersökningen. Kännedomen om rehabiliteringsarbetet har också ökat rejält.

Förbättringsförslag
Arbetsklimat och hälsa är visserligen ett område där andelen positiva svar har ökat jämfört med 2005, men här finns fortfarande förbättringar att göra.
- I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att se vad som fungerar mindre bra och hur kan det utvecklas och åtgärdas, påpekar Kristin Lindgren. Samtidigt ska vi bibehålla det som fungerar väl.
Det område som orsakar mest missnöje är lönen. 36 procent anser att lönen är vad arbetsgivaren främst bör åtgärda för att förbättra arbetssituationen. Andra förbättringsförslag är ökade resurser till verksamheten, mer kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö samt ökad grundbemanning.

Ska nå målen
Skellefteå kommun vill utveckla sina arbetsplatser, medarbetare och ledare. Undersökningen är ett betydelsefullt underlag i det arbetet.
- Det är viktigt att ta tillvara resultaten och att använda dem som grund för fortsatt aktivt utvecklingsarbete av arbetsmiljö och verksamhet på arbetsplatserna, säger Kristin Lindgren.
- Det handlar om att arbeta långsiktigt och uthålligt, understryker hon.
Undersökningsföretaget CMA (Centrum för marknadsanalys) har hjälpt Skellefteå kommun att genomföra undersökningen. Under den närmaste tiden kommer resultatet att brytas ner i mindre enheter. Sedan får de olika avdelningarna och arbetsplatserna i uppdrag att åtgärda bristerna, men även att lyfta fram det positiva i rampljuset.
- Åtgärdspunkterna ska införlivas i mål- och resultatstyrningen på olika nivåer i kommun för att nå kommunens mål och vision, berättar Kristin Lindgren.
Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras oktober 2008.

För mer information, kontaka personalchef Kristin Lindgren 0910-73 51 19 eller personalnämndens ordförande Harriet Classon 0910-73 51 17.


Om Origo Group

Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.


Kontaktpersoner

Annika Persson Kvarnbergs
Kommunikation
Annika Persson Kvarnbergs
Helen Borgardt
Bank & Försäkring
Helen Borgardt
Lena Lovén
Affärsutvecklare
Lena Lovén
Denis Zgela
Prejektledare
Denis Zgela
Roger Söderkvist
Säljchef
Roger Söderkvist
Peter Annerbäck
Kommunikation
Peter Annerbäck
Johanna Svanberg
Projektledare
Johanna Svanberg
Lisa Hägg
Fältchef
Lisa Hägg
Per Rylander
Projektledare
Per Rylander
Maria Lindmark
Projektledare
Maria Lindmark
Anna Bergman
Kommunikation
Anna Bergman
Alf Lindqvist
Projektledare
Alf Lindqvist
Fredrik Knutsson
Projektledare
Fredrik Knutsson
Anders Johansson
Ansvarig trafik
Anders Johansson
Barbro Eriksson
Kommunikation
Barbro Eriksson
Henrik Brandes
Projektledare
Henrik Brandes